Niedziela, 21 Kwiecieďż˝ 2024 r. Konrada, Bartosza
Pogoda: Mazowieckie temp. -5 °C ciśn. 1024 hpa

Regulamin programu
BAP (Bikers Active Pionts)
dla użytkowników portalu Bikers.plI. Postanowienia ogólne
1. Program prowadzony jest wyłącznie dla Użytkowników portalu Bikers.pl pod nazwą BAP (Bikers Active Points)
2. Organizatorem jest firma Bikers.pl - Bikers.pl, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 522-100-80-14, Regon: 010827542 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 208639 prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
3. Program rozpoczął się w dniu 12.03.2009r. i trwa bezterminowo, do odwołania.


II. Definicje
1. Program – Program lojalnościowo-motywacyjny BAP (Bikers Active Points) prowadzony przez Bikers.pl.
2. Uczestnik – zarejestrowany Użytkownik serwisu internetowego Bikers.pl (zob. Regulamin Portalu).
3. Stan konta – liczba zgromadzonych punktów
4. Nagroda – towar lub usługa oferowana Uczestnikowi programu w zamian za zgromadzone na Koncie punkty.
5. Konto – konto elektroniczne znajdujące się w zakładce Profil użytkownika, na którym gromadzone i naliczane są punkty.
6. Punkty – przyznawane Uczestnikom przez Bikers.pl według zasad określonych w niniejszym Regulaminie i gromadzone na Koncie Uczestnika.
7. Punkty specjalne – przyznawane Uczestnikom przez Bikers.pl w ramach akcji promocyjnych określonych w niniejszym regulaminie np. „Poleć stronę znajomemu”.


III. Uczestnictwo
1. Użytkownik serwisu Bikers.pl, po poprawnym przeprowadzeniu procesu rejestracyjnego automatycznie uzyskuje status Uczestnika programu BAP (Bikers Active Points).
2. Uczestnictwo w BAP przypisane jest do indywidualnego loginu Uczestnika.


IV. Zasady naliczania punktów
1. Punkty w ramach BAP (Bikers Active Points) przyznawane są Uczestnikom programu przez Bikers.pl.
2. Wszystkie punkty gromadzone przez Uczestnika kumulowane są na jego Koncie, dostępne po zalogowaniu w Profilu użytkownika.
3. Punkty przyznawane są każdorazowo (wg niniejszego Regulaminu) za: zakupy w sklepie internetowym Bikers.pl, zamieszczenie ogłoszenia w dziale Giełda serwisu Bikers.pl
4. Jednorazowo punkty przyznawane są Uczestnikom dołączającym do programu BAP (Bikers Active Points) – sto punktów.
5. Dodanie standardowego ogłoszenia w giełdzie daje jednorazowo czterdzieści punktów (nie obowiązuje w czasie promocji).
6. Dodanie ogłoszenia Premium w giełdzie daje jednorazowo sto pięćdziesiąt punktów.
7. Punkty specjalne przyznawane są Uczestnikowi w zamian za:
a. Rozsyłanie formularzy „Poleć stronę znajomemu” ze strony Bikers.pl daje – dziesięć punktów za jednorazowe wysłanie formularza. Maksymalna ilość zdobytych punktów za rozsyłanie formularzy nie może przekroczyć stu punktów (10 x 10 pkt.). Dodatkowo formularz musi zawierać prawidłowo wypełnione pola i nie może być wysyłany dwukrotnie do tego samego adresata.
b. Polecenie serwisu Bikers.pl nowemu Uczestnikowi daje – pięćdziesiąt punktów za jednorazowe wysłanie polecenia. Warunkiem jest, wpisanie podczas rejestracji prawidłowego loginu użytkownika, który polecił serwis Bikers.pl. Maksymalna ilość zdobytych w ten sposób punktów wynosi tysiąc punktów (20 x 50 pkt.).
c. Uznaniowo od redakcji za aktywność i pomoc w propagowaniu serwisu Bikers.pl
8. Gromadzenie punktów na Koncie odbywa się w sposób automatyczny.


V. Katalog nagród i usług
1. Uczestnik może w dowolnym momencie zamienić punkty BAP zgromadzone na jego koncie na nagrody lub usługi oferowane przez Bikers.pl.
2. Oferta aktualnych nagród i usług dostępna jest po zalogowaniu w dziale Twój Profil, zakładka Wymień punkty BAP na stronie serwisu.
3. Każdej nagrodzie lub usłudze przypisana jest określona wartość w postaci konkretnej ilości wymiennych na nią punktów.
4. Bikers.pl ma możliwość zmiany asortymentu nagród i usług oraz wysokości punktów przyznawanych za czynności wymienione w rozdziale IV.
5. Uczestnik w zamian za punkty nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego.
6. Wymiana zgromadzonych punktów, dokonywana jest przez Uczestnika w trybie on-line, po przez wybieranie jednej z dostępnych na liście opcji.
7. W momencie wyboru przez Uczestnika określonej nagrody, z konta Uczestnika zostanie odjęta jej równowartość punktowa zgodnie z obowiązującą punktacją.
8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranej nagrody lub usługi po odjęciu punktów, nie ulegają one przywróceniu.
9. Wydane produkty zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Nagrody otrzymane przez uczestnika Programu stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu artykułu 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z póź. zm.).
11. W przypadku, gdy wartość otrzymanych przez uczestnika Programu nagród, będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pod podatku dochodowym od osob fizycznych; j. t. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z poź. zm.).


VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje na adres serwisu Bikers.pl w Warszawie.
2. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub w inny, wcześniej uzgodniony sposób.
3. W przypadku korzystania przez Uczestnika uprawnień gwarancyjnych nagrody, jest on zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancyjnym.
4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, sporządzenie protokołu reklamacji jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Zgłoszenie to nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił zamawiający.
5. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu serwisu Bikers.pl. Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia uczestnika z udziału w Programie zostają anulowane, a konto punktowe zamknięte.
6. Bikers.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, zawieszenia lub zakończenia Programu BAP w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i powiadomień Uczestników.
7. Informacja o zmianie Regulaminu, zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie podana Użytkownikom co najmniej 5 dni przed planowanym jej terminem.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.