Sobota, 20 Lipiec 2024 r. Czesława, Małgorzaty
Pogoda: Mazowieckie temp. -5 °C ciśn. 1024 hpa


Regulamin portalu Bikers.pl
oraz warunki udostępniania kont pocztwoychI. DEFINICJE:
Bikers.pl - Bikers.pl, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 522-100-80-14, Regon: 010827542 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 208639 prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Usługa - jest to nadanie Adresu Elektronicznego oraz przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach Bikers.pl oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych.
Użytkownik - może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą została zawarta Umowa.
Konto Bezpłatne - Usługa, za którą nie jest pobierane żadne wynagrodzenie z tytułu jej użytkowania.
Konto - Konto Bezpłatne
Serwis - panel administracyjny za pośrednictwem, którego użytkownik może zarządzać usługą, dostępny po zalogowaniu w
odpowiedniej zakładce pod adresem www.bikers.pl.
Adres Elektroniczny - jest to indywidualne, oznaczenie w domenie bikers.pl, wybrane przez Użytkownika, a nadawane przez Bikers.pl, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Usługi.
Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi zgodna z warunkami Regulaminu.
BAP - Program lojalnościowo-motywacyjny BAP (Bikers Active Points) dla Użytkowników. Regulamin przyznawania i dysponowania punktami dostępny jest na stronach serwisu Bikers.pl
Spam - „wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania” (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana:

a) uzyskuje status Użytkownika,
b) zawiera Umowę.

2. Chwilą zawarcia Umowy jest moment zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi.
3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi w postaci Bezpłatnego Konta Pocztowego.
4. Bikers.pl udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej Bikers.pl za pomocą stron Serwisu na warunkach licencji nieodpłatnej (licencja typu Adware). Warunkiem jest wyrażenia zgody na:

  • otrzymywanie informacji handlowych na Adres Elektroniczny nadany w systemie informatycznym Bikers.pl
  • dodawanie przez Bikers.pl do korespondencji reklam oraz innych treści o charakterze komercyjnym (dodawanie następuje automatycznie, bez ingerencji w treść i poufność korespondencji).


5. Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie określonego pola w ramach procedury rejestracji.
6. Korzystanie z Konta może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Bikers.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
8. Parametry, opcje i charakterystyka świadczonych usług pocztowych oraz sposób ich zamawiania dostępne są na stronach serwisu w zakładce Poczta pod adresem www.bikers.pl.


III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY.
1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu prawa polskiego w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta z danego Konta.
3. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy w przypadku:

a) wystosowania przez Użytkownika żądania o zaprzestanie przetwarzania podanych w formularzu danych, których specyfika jest ściśle związana funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez Bikers.pl, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Bezpłatnego Konta Pocztowego tego Użytkownika,
b) za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy nie było używane przez sześć kolejnych miesięcy (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto),


4. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale X Regulaminu,
b) nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
c) nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
d) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,
e) Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
f) Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad „Netykiety” sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę Bikers.pl,
g) Użytkownik przeniesie na osoby trzecie prawo do korzystania z konta.


5. Zważywszy na charakter prawny licencji udzielonej Użytkownikowi Bezpłatnego Konta, Bikers.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik cofnie zgodę, o której mowa w ust.4 a rozdziału II.


IV. REJESTRACJA
1. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
2. Użytkownik oświadcza, iż ma świadomość, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych, które Bikers.pl będzie przetwarzać na warunkach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.


4. Bikers.pl na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych w związku z świadczeniem Usługi.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia swoich danych, o których mowa powyżej, przez przesłanie formularza do Biura Obsługi Klienta, przy czym zgłoszenie żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na warunkach ust.2 rozdziału III Regulaminu.
6. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych po zalogowaniu, przy pomocy zakładki "Profil użytkownika”.
7. Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.
8. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Bikers.pl.
9. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Bezpłatnego Konta w przypadku zaobserwowania korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.


V. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
1. Bikers.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Bikers.pl,
b) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
c) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
d) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,
e) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
f) szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Bikers.pl,VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Bikers.pl
1. Bikers.pl dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
2. Bikers.pl zobowiązuje się nie udostępniać danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
3. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
b) wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach Bikers.pl.
c) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Bikers.pl.
d) kontroli czasu przechowywania korespondencji zgromadzonej na koncie pocztowym i usuwania korespondencji, która jest tam przechowywana, jeśli Konto nie było używane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na konto).
e) systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze KOSZ, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 60 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia.
f) odmowy rejestracji, bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia.
g) ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przez treści wysyłane z tych adresów dóbr Użytkowników Serwisu.


4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta Bikers.pl na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
5. Bikers.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
b) jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
c) materiały i dane pobrane z sieci Internet w szczególności od innych Użytkowników,
d) treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
f) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Bikers.pl (siła wyższa lub działanie osób trzecich),
g) utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Bikers.pl (działanie osób trzecich).


6. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Serwisu o podjęciu takiej decyzji.
7. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez Bikers.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.


VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Bikers.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi Bezpłatnego Konta Pocztowego zgodnie z jego przeznaczeniem tj. środka komunikacji pomiędzy Użytkownikami sieci internet.
3. Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
4. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.bikers.pl i zapoznawania się z nimi.
5. Bikers.pl nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Bikers.pl w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Bikers.pl,
b) zarzuty Użytkownika,
c) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
d) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.


2. Bikers.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz podając sposób jej rozwiązania lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Bikers.pl przez podmioty, za które Bikers.pl nie ponosi odpowiedzialności, Bikers.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.


IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
b) narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
c) narusza dobre obyczaje,


2. Bikers.pl oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

a) odczytanie haseł innych użytkowników,
b) przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
c) rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji o charakterze nie zamówionych informacji handlowych – SPAMu, będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.


3. Bikers.pl oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji”, Bikers.pl może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.
4. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Bikers.pl uznane za niepożądane, Bikers.pl zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.


X. POUFNOŚĆ
1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Bikers.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Bikers.pl, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Bikers.pl lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest Bikers.pl, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w korespondencji elektronicznej.
2. Bikers.pl dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż Bikers.pl.
3. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony w korespondencji elektronicznej o zmianie Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: bikers@bikers.pl lub zgłaszać listownie na adres: ul. Łagodna 6 lok. 4, 02-654 Warszawa z dopiskiem "poczta".
7. Regulamin zastępuje dotychczasowy regulamin.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2009 roku.