Niedziela, 19 Maj 2024 r. Iwony, Piotra
Pogoda: Mazowieckie temp. -5 °C ciśn. 1024 hpa


Regulamin sklepu internetowego Bikers.pl


INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego oraz marki handlowej Bikers.pl jest firma Bikers.pl, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 522-100-80-14, Regon: 010827542 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 208639 prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
2. Sklep internetowy Bikers.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


OFERTA I CENY
1. Ceny wszystkich artykułów dostępnych w sklepie Bikers.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu.
4. Koszt dostawy zamówionych towarów uzależniony jest od wagi przesyłki i obliczany jest automatycznie przez system obsługujący sklep internetowy, który sumuje wagę wszystkich zamówionych artykułów w jednym zamówieniu i na tej podstawie oblicza koszty wysyłki.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a. Zmian cen towarów znajdujących się w ofercie;
b. Dodawania nowych towarów do oferty i usuwania produktów z oferty bez podania przyczyn;
c. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian;
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Bikers.pl są fabrycznie nowe.
7. Kolor prezentowanych na zdjęciach artykułów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, a sklep Bikers.pl nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
8. Bikers.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje o produktach zawarte w sklepie internetowym były rzetelne i sprawdzone. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w ich opisach.
9. Wszystkie zdjęcia produktów oraz użyte w sklepie Bikers.pl grafiki chronione są prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów handlowych bez naszej pisemnej zgody.


ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza zamówień dostępnego ze strony internetowej Bikers.pl.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach internetowych sklepu Bikers.pl. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane i realizowane – prosimy zatem o zachowanie staranności przy ich wypełnianiu.
4. Po złożeniu zamówienia klient w ciągu 48 godzin otrzyma e-mailem informację o jego przyjęciu. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma kopii zamówienia w e-mailu, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.
5. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W sytuacji takiej, Kupujący podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
7. Firma Bikers.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, co do rzetelności zamówienia.
8. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
9. Bikers.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.


PŁATNOŚCI
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) gotówką przy odbiorze towaru (do rąk pracownika firmy spedycyjnej),
b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu lub
c) kartą kredytową - w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu.
2. Przy wpłacie na konto należy skorzystać z poniższych danych:

Bikers.pl, ul.Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa,
rachunek prowadzony przez bank BPH S.A. 
nr: 73 1060 0076 0000 3260 0135 3889, w tytule przelewu wpisując czytelnie imię i nazwisko oraz numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 
3. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.
4. Bikers.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty dostawy, umieszczając stosowną informację na stronach Bikers.pl.


DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW
1. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Zamówienia realizowane będą w terminie do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że przy danym produkcie widnieje informacja o innym niż standardowy terminie realizacji.
3. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w w/w terminie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W sytuacji takiej, Kupujący podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. Sklep Bikers.pl dostarcza przesyłki do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub transportem własnym.
6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia lub zniszczenia.
7. Po dokonaniu opłaty (w przypadku płatności za pobraniem) Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela (zalecane).
8. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych zamówionego towaru rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku sprawdzenia towaru w obecności dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń.
9. W przypadku, gdy otrzymany towar nie odpowiada złożonemu zamówieniu (jest niezgodny ze specyfikacją), prosimy o kontakt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty odbioru przesyłki.


ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów...”, klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy towar nie był używany i jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaną wraz z nim fakturę.
Zlecenie odbioru przesyłki prosimy kierować na adres zwrot@bikers.pl
2. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa w całości Klient.
3. Bikers.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
4. Nie zwracamy kosztów dostawy oraz kosztów odesłania towaru.
5. Towary odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
6. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady powinien odesłać go na adres: Bikers.pl, ul. Łagodna 6 lok. 4, 02-654 Warszawa. Przesyłany towar powinien być dobrze zabezpieczony na czas transportu oraz kompletny (oryginalne opakowanie wraz z zawartością). Do przesyłki należy dołączyć kserokopię karty gwarancyjnej, dowód zakupu oraz szczegółowy opis usterki.
7. Koszt odesłania towaru reklamowanego sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.


PUNKTY BAP (Bikers Active Points)
1. Program lojalnościowo-motywacyjny BAP (Bikers Active Points), którego postanowienia zostały ujęte w Regulaminie punktów BAP.
2. Regulamin przyznawania i dysponowania punktami dostępny jest na stronach serwisu Bikers.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Bikers.pl jednak w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą one ujawniane innym osobom lub innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych”.
2. Zgodnie z w/w Ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywaniu.
3. Żądanie takie powinno być wyrażone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres siedziby sklepu internetowego Bikers.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
2. W przypadku, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
3. Osoba zamawiająca produkty w sklepie internetowym Bikers.pl niniejszym oświadcza, iż zapoznała się z powyższym regulaminem sprzedaży oraz iż w pełni rozumie i akceptuje ich treść.